Kontakt

Polityka Prywatności

 

Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) strony internetowej www.bipol.com.pl (dalej: „Strona” lub „Serwis”).

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIPOL Justyna Ciereszko z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 10 lok. 105, 15-399 Białystok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9662151056.

 

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@bipol.com.pl oraz korespondencyjnie na adres naszej siedziby: ul. Składowa 10 lok. 105, 15-399 Białystok.

 

Informujemy, że niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 

Korzystanie z usług BIPOL jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, bowiem brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury.

 

Jeżeli podają nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań przed zawarciem umowy, odmową zawarcia umowy, a także nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować, w celu ustalenia szczegółów lub przekazania innych informacji niezbędnych do zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Administrator stale monitoruje swój system ochrony danych osobowych i podejmuje starania celem zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Zapewniamy stopień bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych. Korzystamy przy tym z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które chronią dane na etapie ich zbierania, przetwarzania i przechowywania. Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa nie są ujawniane osobom niepowołanym w celem zapewnienia ich skuteczności. Administrator posiada procedury wewnętrzne pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanych incydentów naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w wymaganym terminie.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Poniżej przedstawiamy cele, w jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe:

  • zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), wynikających z prawa Unii i prawa polskiego – (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej ewentualnego wycofania.

Informacje dotyczące profilowania.

 

Administrator w oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie stosuje również profilowania.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Jako Administrator dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. dostawcom usług zaopatrujących BIPOL w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
  2. dostawcom usług wspierających BIPOL w obszarze marketingowym;
  3. dostawcom usług doradczych oraz wspierających BIPOL w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności firmom księgowym);
  4. podmiotom świadczącym na rzecz BIPOL usługi w zakresie wsparcia informatycznego, w tym obsługującym serwery, z których korzysta Administrator.

 

Niezależnie od powyższego, strona www.bipol.com.pl może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeżeli zdecydujesz się nich skorzystać, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Jako Administrator rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIPOL

Stacja paliw
ul. Hetmańska 38
15-727 Białystok
woj. podlaskie
NIP: 5420106937
Tel: +48856511638

Siedziba główna
ul. Składowa 10
15-399 Białystok
woj. podlaskie
Tel: +48502483614
E-mail: biuro@bipol.com.pl